Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa organizację Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz zakres jego działania.

 2. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie Warsztat należy przez to rozumieć Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie

§ 2

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołaną do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. nr 63, poz. 587 z dnia 25 marca 2004r.)

 2. Adres siedziby Warsztatu: Przewóz 2a, 26-900 Kozienice

 3. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztat jest czynny przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1630, z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby warsztatu i poza nim.

Rozdział II

Zakres działania Warsztatu

§ 3

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Rozdział III

Uczestnicy Warsztatu

§ 4

 1. Warsztat przeznaczony jest dla 40 uczestników, z możliwością zmiany tej liczby.

 2. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

 3. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje kierownik Warsztatu na podstawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 02.01.2007r. i zatwierdza w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

 4. Kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do placówki przedkłada:

 1. podanie, które zostaje zarejestrowane w książce korespondencyjnej Warsztatu,

 2. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 3. ostatnie świadectwo szkolne, jeśli posiada

 4. inne dokumenty, jeśli posiada, mające znaczenie dla procesu terapii i rehabilitacji.

 1. Kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi Warsztatu wszelkich informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata i wypełnienia Karty Osobowej Uczestnika.

 2. Kandydat zobowiązany jest do minimum siedmiokrotnego wzięcia udziału w próbnych zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Warsztat, w celu zapoznania się z uczestnikami, kadrą oraz specyfiką pracy.

 3. Kandydaci, po odbyciu zajęć próbnych, muszą uzyskać pozytywną opinię psychologa warsztatowego lub Rady Programowej, co do psychofizycznych możliwości uczestniczenia w rehabilitacji i terapii prowadzonej przez Warsztat

 4. Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie dokonuje Rada Programowa Warsztatu na podstawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 02.01.2007r.

 5. Kwalifikacji dokonuje się wg kolejności zgłoszeń oraz rokowań na uzyskanie największych efektów w prowadzonych oddziaływaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

 6. Informacja o decyzji Rady Programowej w sprawie zakwalifikowania do Warsztatu jest przekazana w formie pisemnej kandydatowi lub jego rodzinie w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji.

§ 5

 1. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu. Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie terapeutów ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.

 2. Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii opracowanym corocznie dla każdego uczestnika Warsztatu przez osoby odpowiedzialne i zatwierdzane przez Radę Programową Warsztatu. W trakcie realizacji tego programu może być on modyfikowany i zmieniany, jeśli wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu rehabilitacyjnego.

 3. Warsztat zapewnia warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

 4. Zajęcia w Warsztacie odbywają się w pracowniach:

– samoobsługi i czynności dnia codziennego

– umiejętności społecznych

– krawieckiej

– plastyczno-malarskiej

– informatycznej

– ceramicznej

– umiejętności praktyczno-zawodowych

– rękodzieła artystycznego

zgodnie z programami pracowni i indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii uczestników

 1. W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie:

– rehabilitacji ruchowej z możliwością prowadzenia tych zajęć na basenie nie częściej niż raz w tygodniu

– wsparcie psychologiczne

– treningu ekonomicznego

 1. W Warsztacie mogą działać koła zainteresowań i być prowadzone inne formy zajęć dodatkowych, tworzone stosownie do potrzeb uczestników i realizowane na terenie placówki i poza nią.

§ 6

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy, półgodzinne, w tym jedna na spożycie posiłków.

W przypadkach, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestników Warsztatu, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.

§ 7

W Warsztacie prowadzone są teczki osobowe uczestników z kompletną dokumentacją.

§ 8

Nieobecność uczestnika na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez lekarza,
a w wyjątkowych przypadkach losowych przez uczestnika, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 9

Uczestnik, który opuści w ciągu roku kalendarzowego ponad 1 miesiąc zajęć bez usprawiedliwienia zostaje wykwalifikowany z listy uczestników.

§ 10

Prawa uczestnika

Uczestnik Warsztatu ma prawo do:

 1. Podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji.
 2. Pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Warsztacie.
 3. Udziału w pracach związanych z opracowaniem indywidualnego programu rehabilitacji i terapii oraz udziału, nie rzadziej niż raz na pół roku, w ocenie jego indywidualnych efektów rehabilitacji i terapii.
 4. Pomocy kadry Warsztatu w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
 5. Zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie czynności w Warsztacie (stanowiące wyposażenie WTZ).
 6. Przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa.
 7. Uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz innych formach zajęć dodatkowych.

§ 11

Obowiązki uczestnika Warsztatu

Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
 2. Przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku.
 3. Stosować się do poleceń pracowników Warsztatu.
 4. Dbać o mienie Warsztatu i cudzą własność.
 5. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
 6. Przestrzegać obowiązujących w Warsztacie przepisów i ustaleń.

§ 12

Sankcje wobec uczestnika Warsztatu

Wobec uczestnika, który w sposób rażący i powtarzający się narusza porządek i dyscyplinę lub inne przepisy niniejszego Regulaminu mogą zostać zastosowane następujące sankcje:

 1. Udzielenie upomnienia ustnego a następnie pisemnego przez Kierownika Warsztatu w obecności Opiekuna Pracowni/terapeuty prowadzącego.
 2. Udzielenie na piśmie nagany przez Kierownika Warsztatu na wniosek terapeuty prowadzącego.
 3. Czasowe zawieszenie w prawach uczestnika przez Kierownika Warsztatu.
 4. Dyscyplinarne wykwalifikowanie z listy uczestników. Decyzję o wykwalifikowaniu podejmuje Rada Programowa Warsztatu na wniosek Kierownika Warsztatu.
 5. Udzielenie upomnienia lub nagany na piśmie może skutkować nie przyznaniem środków do treningu ekonomicznego na dany miesiąc zgodnie z decyzją Rady Programowej.

§ 13

Nagradzanie uczestników Warsztatu

 1. Uczestnikowi, który w sposób wzorowy i systematyczny przestrzega ustalonego porządku i dyscypliny w Warsztacie może zostać przyznana

– Nagroda Roczna w postaci Dyplomu Uznania.

– Nagroda pieniężna w wysokości do 300 % kwoty, przyznanej w danym roku, na trening ekonomiczny dla danego uczestnika.

 1. Nagrody przyznaje się na koniec roku kalendarzowego ze środków przeznaczonych na trening ekonomiczny.
 2. Nagrodę przyznaje Kierownik Warsztatu na wniosek terapeuty prowadzącego, zaopiniowany przez Radę Programową.

§ 14

Wykwalifikowanie z listy uczestników Warsztatu

1. Uczestnik może być wykwalifikowany z listy uczestników Warsztatu tylko na mocy decyzji Rady Programowej z powodu:

 1. Przedłożenia przez uczestnika lub opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji
  z korzystania z usług Warsztatu.

 2. Zastosowania przez Radę Programową sankcji określonych w § 9 pkt. 4.

 3. Pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika w okresie dłuższym niż trzy miesiące,
  który uniemożliwia udział w zajęciach prowadzonych przez Warsztat.

 4. Zmiany miejsca zamieszkania, która uniemożliwia dojazd na zajęcia organizowane
  przez Warsztat.

 5. Ze względu na wiek i związany z tym brak postępów w rehabilitacji i terapii

 6. Z innych przyczyn uniemożliwiających skuteczną terapię i rehabilitację w warsztacie

2. Informację o wykwalifikowaniu z listy wraz z uzasadnieniem uczestnik otrzymuje
w formie pisemnej.

§ 15

Trening ekonomiczny

1. Przyznawanie.

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych do treningu ekonomicznego w danym roku jest zawarta w preliminarzu kosztów działalności warsztatu.

 2. Wysokość środków dla poszczególnych uczestników na dany rok kalendarzowy ustala Rada Programowa, jednak nie mogą być większe niż 20% najniższego wynagrodzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. Coroczne ustalenia wysokości środków przeznaczonych na trening ekonomiczny dla poszczególnych uczestników stanowią załącznik do Planu działalności na dany rok

 3. Wielkość kwoty przeznaczonej do treningu ekonomicznego dla poszczególnych uczestników jest ustalana w oparciu o indywidualny plan terapii i rehabilitacji uczestnika na dany rok

 4. Przyznanie środków finansowych do treningu ekonomicznego każdego miesiąca jest potwierdzone listą podpisaną przez Radę Programową i zatwierdzoną przez Kierownika.

 5. Środki do treningu ekonomicznego mogą być przyznane w formie nagrody na koniec roku w kwocie określonej w § 10 pkt. 1

 6. Uczestnik może zostać pozbawiony środków do treningu ekonomicznego w części
  lub w całości w przypadku:

– naruszenia porządku i dyscypliny, o którym mowa w § 12, pkt.5

– nieuczestniczenia w treningu ekonomicznym.

O wysokości przyznanych środków decyduje Rada Programowa. Pozbawienie uczestnika środków do treningu ekonomicznego Rada uzasadnia w protokóle.

 1. Uczestnik, który był przez cały miesiąc nieobecny, bez względu na przyczynę, nie otrzymuje środków do treningu ekonomicznego.

2. Wypłata

 1. Wypłata odbywa się na koniec każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca urlopowego, w oparciu o listę, na której odbiór pieniędzy potwierdza uczestnik lub terapeuta prowadzący aktualnie danego uczestnika, własnoręcznym podpisem.

 2. W przypadku braku środków finansowych na wypłatę do treningu ekonomicznego, Warsztat wypłaca je niezwłocznie w chwili ich posiadania.

 3. Lista wypłat jest dokumentem księgowym.

3. Wydatkowanie

 1. Wydatkowanie pieniędzy jest nadzorowane przez terapeutę prowadzącego aktualnie danego uczestnika

 2. Pieniądze przeznaczone na trening ekonomiczny są wydatkowane przez uczestnika, w miarę samodzielnie, w obecności lub za zgodą terapeuty prowadzącego, na zakup towarów i usług oraz na inne ważne cele indywidualne wskazane przez uczestnika

 3. Uczestnik, w miarę możliwości, prowadzi zeszyt, w którym notuje wpływy i wydatki.

 4. Uczestnikom, którzy nie są w stanie prowadzić samodzielnie notatek pomaga terapeuta prowadzący

 5. Środki przeznaczone na trening ekonomiczny nie mogą być kumulowane przez uczestnika na droższy zakup dłużej niż 3 miesiące

§ 16

Zasady dowozu uczestników do Warsztatu

Uczestnicy mogą być dowożeni do Warsztatu:

1. własnym samochodem Warsztatu:

 1. transport uczestnika samochodem Warsztatu może odbywać się tylko wówczas,
  kiedy istnieje techniczna i organizacyjna możliwość świadczenia tego typu usług,

 2. pierwszeństwo w transporcie samochodem Warsztatu mają uczestnicy z dysfunkcją kończyn dolnych, niewidomi, ociemniali, z epilepsją oraz ci, których niepełnosprawność nie pozwala na samodzielne poruszanie się na dalsze odległości.

 3. uczestnicy z innymi dysfunkcjami niż wymienione w pkt. b) dowożeni są do
  Warsztatu tylko w sytuacjach wyjątkowych, wynikających z aktualnego złego
  stanu zdrowia lub wówczas, gdy zamieszkują na trasie przejazdu uczestników
  wymienionymi w pkt. b) i w samochodzie są wolne miejsca.

 4. Kwalifikacji uczestników do transportu pokrywanego ze środków PFRON
  dokonuje Kierownik Warsztatu.

2. Wynajętym środkiem transportu w sytuacji, gdy nie ma możliwości dowozu
samochodem Warsztatu i placówka dysponuje odpowiednimi środkami
finansowymi na pokrycie tych kosztów.

3. Publicznymi środkami transportu, z pokryciem przez Warsztat kosztów biletów, jeśli
samodzielny dojazd uczestnika do placówki wynika z indywidualnego programu
rehabilitacji i terapii i jest uzasadniony ekonomicznie.

4. W trakcie dowożenia, w miarę możliwości, uczestnikom towarzyszy pracownik wyznaczony przez kierownika WTZ.

aktualny rozkład jazdy stanowi załącznik do Planu działalności na dany rok

§ 17

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników Warsztatu.
 2. Utrzymywać kontakty z rodzicami i opiekunami uczestników. Kontakty z rodziną, mające istotne znaczenie w procesie rehabilitacji, należy notować w zeszycie kontaktów lub sporządzać z nich notatkę służbową.
 3. Sumiennie realizować indywidualne programy rehabilitacji i terapii
 4. Przygotować projekty indywidualnych programów rehabilitacji i terapii, ocenę ich realizacji oraz projekty wymaganych ocen dla uczestników, za których jest odpowiedzialny i przedstawić je do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Programowej
 5. Aktywnie uczestniczyć w pracach Rady Programowej

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna Warsztatu

§ 18

 1. W Warsztacie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 2. Warsztatem kieruje Kierownik, który nim zarządza i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Kierownik Warsztatu podlega bezpośrednio Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
 4. Strukturę Warsztatu tworzą jednoosobowe stanowiska pracy dostosowane do jego zadań i obowiązków, podległe bezpośrednio Kierownikowi Warsztatu.

ROZDZIAŁ V

Ogólne obowiązki pracowników Warsztatu

§ 19

Kierownik Warsztatu

 1. Kierownik Warsztatu zobowiązany jest do planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kontroli funkcjonalnej podległej mu jednostki.
 2. Do obowiązków Kierownika Warsztatu należy w szczególności:

  1. Kierowanie pracą Warsztatu

  2. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć
   w Warsztacie, w tym planowanie: rozkładu zajęć, przerw wakacyjnych
   uczestników i urlopów pracowników.

  3. Rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi,
   priorytetu, kwalifikacji zawodowych i obciążenia pracą bieżącą
   wykonawców

  4. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Warsztatu.

  5. Zwiększanie efektywności działania Warsztatu.

  6. Nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami i warunkami ich pracy

  7. Ocenianie pracowników

  8. Nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych
   i obowiązujących zasad współżycia społecznego przez podległych pracowników

  9. Delegowanie pracowników

  10. Wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz udzielanie im wyjaśnień dotyczących ich obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności

  11. Wnioskowanie do Kierownika M-GOPS o zatrudnianie pracowników i ich awanse

  12. Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników

  13. Analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w Warsztacie

  14. Doskonalenie systemu zarządzania

§ 20

Pracownicy Warsztatu

Do podstawowych obowiązków pracowników Warsztatu należy:

 1. Sumienna i prawidłowa realizacja zadań określonych w indywidualnych zakresach obowiązków.

 2. Przestrzeganie prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, ustalonego w Warsztacie porządku oraz ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

 3. Ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,

 4. Rozpoznawanie potrzeb i aspiracji uczestników Warsztatu oraz osiągnięć techniki zmniejszających skutki ich niepełnosprawności.

 5. Współdziałanie z Kierownikiem Warsztatu przy działaniach zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.

 6. Dbanie o mienie Warsztatu.

ROZDZIAŁ VI

Uprawnienia do podejmowania decyzji i podpisywania korespondencji

§ 21

Uprawnienia Kierownika Warsztatu:

 1. dobór kandydatów do pracy w Warsztacie, wnioskowanie o ich zatrudnienie i zwolnienie z pracy do Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 2. wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników.

 3. decydowanie o:

  1. sposobie wykonywania zadań Warsztatu,

  2. organizacji pracy i jej podziale w podległej jednostce,

  3. planie finansowym Warsztatu na dany rok kalendarzowy i wydatkowaniu środków finansowych na działalność tej placówki,

 1. podpisywanie korespondencji Warsztatu,

 2. udzielanie upoważnień do załatwiania określonych spraw podległym pracownikom.

 3. reprezentowanie Warsztatu na zewnątrz.

 4. kształtowanie wizerunku Warsztatu i propagowanie jego działań w mediach.

§ 22

Pozostali pracownicy Warsztatu:

1. parafują opracowane przez siebie pisma i materiały.

2. podejmują decyzje w zakresie wynikającym z indywidualnego zakresu czynności
i upoważnienia udzielonego przez Kierownika Warsztatu.

§ 23

Pisma wysyłane są na zewnątrz Warsztatu na blankietach firmowych Warsztatu
lub z pieczątką Warsztatu. Kopie tych pism pozostają w dokumentacji prowadzonych spraw.

§ 24

 1. Kierownik Warsztatu może udzielać informacji związanych z zakresem jego działania.
 2. Pozostali pracownicy mogą jedynie informować uczestników Warsztatu, ich rodziców i opiekunów prawnych o postępach w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej w Warsztacie.

ROZDZIAŁ VII

Odpowiedzialność pracowników Warsztatu

§ 25

Kierownik Warsztatu ponosi odpowiedzialność za:

 1. działalność nadzorowanej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. realizację zadań Warsztatu oraz efektywność jego działania.

 3. zapoznawanie podległych pracowników z właściwymi aktami normatywnymi stosownie do wykonywanych przez nich obowiązków.

 4. efektywne wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników oraz terminowe, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych.

 5. racjonalne wykorzystanie środków pracy.

 6. terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i informacyjnych.

§ 26

Pozostali pracownicy ponoszą odpowiedzialność za:

 1. prawidłowe, rzetelne i terminowe realizacje powierzonych zadań.

 2. skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp i p-poż. oraz ustalonego w Warsztacie porządku.

 3. powierzone im mienie w poszczególnych pracowniach

 4. bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć w placówce i poza nią

ROZDZIAŁ VIII

Rada Programowa Warsztatu

§ 27

    1. W skład Rady Programowej WTZ obligatoryjnie wchodzą:

– Kierownik Warsztatu jako Przewodniczący Rady,

– Terapeuci/instruktorzy terapii zajęciowej,

– psycholog,

– specjalista ds. rehabilitacji/rehabilitant

– przedstawiciel PCPR w posiedzeniach kwalifikujących nowych uczestników

W posiedzeniach Rady Programowej mogą również uczestniczyć inne zaproszone osoby według aktualnych potrzeb.

2. Do zadań Rady Programowej należą:

    1. opracowanie i zatwierdzenie corocznych indywidualnych programów rehabilitacji dla każdego uczestnika na podstawie projektów przygotowanych przez osoby odpowiedzialne

    2. wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację programów o których mowa w pkt. a

    3. co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji

    4. co najmniej raz na pół roku dokonywanie oceny indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestnika

    5. dokonywanie, co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji na podstawie oceny:

– stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego

– umiejętności interpersonalnych, w tym w komunikowaniu się oraz współpracy w grupie

– stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej

    1. kwalifikowanie kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie zgodnie z decyzją Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 02.01.2007r.

    2. ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych.

    3. podejmowanie decyzji o wykwalifikowaniu uczestników z listy Warsztatu.

ROZDZIAŁ IX

Sprzedaż produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu

§ 28

Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu rehabilitacji i terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

ROZDZIAŁ X

Współpraca ze środowiskiem

§ 29

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu oraz odpowiednimi władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi oraz firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój tej placówki.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§ 30

Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 31

Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Plan działalności na dany rok kalendarzowy:

§ 32

Niniejszy Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2012 r.

Jednocześnie traci ważność Regulamin organizacyjny z dn. 1 października 2012 r.

Załączniki:

– Plan działalności na dany rok.

Regulamin Organizacyjny wprowadzony w życie Zarządzeniem kierownika WTZ nr 4/12 z dnia 12.12.2012r.